ᕿᓇᓗᒐᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᐅᓪᓛᖅᓯᒪᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ

238
ᒍᕇᑦ 9-ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ ᑑᒑᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᖓᓐᓂᑦ ᓇᐅᔮᓂᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᓯᓚᐅᖅᐳᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᑕᖅᑭᐅᓚᐅᖅᑐᒥ. ᕕᓕᐊᒻ ᓴᐃᒻᒪᐅᑦ, ᐅᑭᐅᓕᒃ 14-ᓂᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑎᖏᓪᓗ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᒥᒃ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᒥᒃ ᓄᑖᒧᒥᒃ ᑑᒑᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᐅᑕᖏᑦ ᕿᓇᓗᒐᓚᐅᖅᖢᑎᒡᓗ. ᒍᕇᑦ 9-ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᔨᖓᑦ, ᓗᐃᑦ ᕗᕋᐃᓐᓯᔅ, ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᓚᐅᖅᖢᑎᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᒍᕇᑦ 8-ᒥᑦ 12-ᒧᑦ ᖃᔭᕆᐊᖅᑐᖅᑎᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑎᖏᓪᓗ. ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐃᖃᓪᓕᐊᖃᑦᑕᕋᓗᐊᕐᒪᑕ, ᓇᑦᓯᖅᓯᐅᖅᖢᑎᒡᓘᓐᓃᑦ, ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᑎᑕᐅᑉᓗᑎᒃ ᐊᒥᓱᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᕐᔪᐊᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᖏᑕᒥᖕᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᓇᖓ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᓯᔨᐅᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒧᑦ ᐱᓕᕆᑎᑕᐅᔪᓂᑦ. “ᐃᓕᖁᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᔨᕗᑦ, ᓚᐃᒪᑭ ᒪᓕᑭ,...