ᐃᓐᓇᑐᖃᖅ ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᖅ ᕿᖓᐅᓕᐊᓚᐅᕋᒥ

ᐅᓪᓗᐃᑦ ᓯᑕᒪᑦ ᐊᓂᒍᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᑎᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᕿᖓᐅᒥᑦ, ᐃᓐᓇᑐᖃᖅ ᐄᕙ ᑲᑯᓚᒃ ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᒻᒪᕆᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᓱᓕ ᐃᖅᑲᐅᒪᓪᓗᓂᓗ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᖢᓂ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂ ᐊᖏᕐᕋᖃᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᕿᖓᐅᒥ. “ᐃᓗᐃᑦᑑᓕᖅᐳᖓ. ᐆᒻᒪᑎᒻᓄᑦ ᐱᐅᕗᖅ ᒫᓐᓇ ᓱᓕ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. “ᑕᐃᒪᖓᓗᒃᑖᖅ ᓱᓕ ᐃᓅᔪᓐᓇᓕᖅᐳᖓ ᒎᑎᒧᑦ ᐊᐃᔭᐅᓚᐅᖏᓐᓂᒻᓂ. ᖁᕕᐊᓱᑦᓯᐊᕋᒪ.” ᑲᑯᓚᒃ ᓯᑕᒪᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐃᓐᓇᑐᖃᖅ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᓚᐅᖅᐳᑦ ᓯᑉᑕᐱᕆ 9-13-ᒧᑦ ᓄᓇᓕᐊᓛᑐᖃᒥ − ᐃᑲᕋᖅ ᑎᑭᑕᐅᔪᓐᓇᖅᖢᓂ ᖃᖓᑕᔫᒃᑯᑦ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᓯᐊᒥ − ᑕᒪᓐᓇ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᖏᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᐃᑦᓴᕐᓂᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓄᑦ. “ᓄᓇᒋᕙᓚᐅᕋᑦᑎᒍᑦ ᐃᓚᒌᒃᑐᒍᑦ ᐊᑯᓂ ᐅᑭᐅᓂ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᑐᖃᖅ,” ᑲᑯᓚᒃ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᖢᓂ Arctic […]